بخش تحقیق و توسعه

بخش تحقیق و توسعه شرکت سان سازه علاوه بر کنترل کیفی عرشه های تولید شده همواره با نمونه برداری و انجام آزمایش های سازه ای و غیر سازه ای از سایر اجزای سقف، در جهت ارتقا و توسعه کیفی خدمات تولید و اجرا گام بر می دارد.
یکی از مهم ترین آزمایش های سازه ای سقف دال عرشه مرکب که جهت تعیین مقاومت برشی – پیوستگی بین عرشه فولادی و دال بتنی به کار می رود ، آزمون m & k می باشد.
شرکت سان سازه برای اولین بار در کشور موفق به انجام این آزمایش معتبر مطابق استاندارد ASCE گردیده است.
اهمیت این آزمایش تا حدی است با استفاده از نتایج آزمایشگاهی و تعیین مقاومت برشی مرکب دال عرشه ( با فرم خاص هندسی و آجهای هر عرشه ) دهانه مجاز ناشی از تنشهای برشی بین دال و عرشه (shear bonding) تحت بارگذاری های گوناگون به دست می آید . این مقدار بایستی کوچکتر از دهانه به دست آمده از جداول" بار – دهانه" باشد.

Designed by Sarv Company