- عرض مفید پوشش اجرا شده روی سقف: 91.5 سانتیمتر

- کاهش فولاد تیرهای مرکب نسبت به تیرهای سقف مرکب با قالب چوبی
به مقدار 10 تا 17 کیلوگرم بر متر مربع

- امکان تیرریزی تا حداکثر دهانه 450 سانتیمتر بدون شمع بندی با ورق
به ضخامت 1 میلیمتر

- کاهش بتن مصرفی دال تا حداقل مقدار ممکن به ضخامت متوسط
9.5 سانتیمتر

- عملکرد بهتر خاصیت اکوستیکدال عرشه sundeck75 نسبت به دال عرشه sundeck60

- امکان حمل و بسته بندی عرشه تا حداکثر 2500 متر مربع در هر تریلیر

Designed by Sarv Company