- عرض مفید پوشش اجرا شده روی سقف: 74 سانتیمتر

- کاهش فولاد تیرهای مرکب نسبت به تیرهای سقف مرکب با قالب چوبی
به مقدار 8 تا 12 کیلوگرم بر متر مربع

- امکان تیرریزی تا حداکثر دهانه 340 سانتیمتر بدون شمع بندی با ورق
به ضخامت 1 میلیمتر

- کاهش بتن مصرفی دال تا حداقل مقدار ممکن به ضخامت متوسط
8 سانتیمتر

- سبک بودن پانل های عرشه تولید شده و سرعت عمل در جابجایی و نصب

- امکان حمل و بسته بندی عرشه تا حداکثر 2500 متر مربع در هر تریلیر

Designed by Sarv Company