نام پروژه : یاس

موقعیت : مشهد

متراژ : 60000

کاربری : تجاری اداری

سیستم سازه ای : قاب خمشی - دیواربرشی

نام پروژه : پروژه مشهدمال

موقعیت : مشهد

متراژ : 570000

کاربری : تجاری اقامتی

سیستم سازه ای : قاب خمشی

نام پروژه : برج توریستی مهر کوهسنگی

موقعیت : مشهد

متراژ : 80000

کاربری : تجاری - اقامتی

سیستم سازه ای : قاب خمشی ویژه

نام پروژه : مرکز تحقیقات فیزیک نظری ایران

موقعیت : تهران

متراژ : 3200

کاربری : اداری

سیستم سازه ای : قاب خمشی - مهاربند

نام پروژه : مجتمع مسکونی نادر

موقعیت : مشهد

متراژ : 14000

کاربری : مسکونی

سیستم سازه ای : قاب ساده با دیوار برشی

نام پروژه : امید سپهر

موقعیت : مشهد

متراژ : 75000

کاربری : تجاری - اقامتی

سیستم سازه ای : ترکیبی

Designed by Sarv Company